Zamówienia publiczne

Przetarg na przebudowę kondygnacji I piętra i poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budową podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161


Ogłoszenie nr 522830-N-2017 z dnia 2017-06-01 r. 
 

Dom Kultury " Klub Skolwin": Przebudowa kondygnacji I piętra i poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budową podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 na potrzeby Domu Kultury "Klub Skolwin"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 


Nazwa projektu lub programu 
-

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury " Klub Skolwin", krajowy numer identyfikacyjny 81266345600000, ul. ul. Stołczyńska  163 , 71868   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 421 80 20, e-mail klubskolwin@wp.pl, faks 91 421 80 18. 
Adres strony internetowej (URL): www.klubskolwin.pl 
Adres profilu nabywcy: - 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
-

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
www.bip.klubskolwin.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.bip.klubskolwin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
-


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
-

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej 
Adres: 
DK "Klub Skolwin", ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, pok. 21


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kondygnacji I piętra i poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budową podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 na potrzeby Domu Kultury "Klub Skolwin" 
Numer referencyjny: 1/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kondygnacji I piętra i poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budowa podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 na potrzeby Domu Kultury, z podziałem na niżej opisane etapy: • etap I obejmujący wszystkie roboty budowlane opisane w przywołanej w SIWZ dokumentacji projektowej; • etap II obejmujący dostawę i montaż dźwigu zgodnie z przywołaną w SIWZ dokumentacją projektową . 2. Zakres zamówienia został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej i obejmuje w szczególności wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kondygnacji I piętra i poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budowa podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie na potrzeby Klubu Seniora wg dokumentacji budowlanej. Przewiduje się dobudowę płyty fundamentowej podszybia i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz przebudowę 1 pietra i wydzielenie pomieszczenia wentylatorni z poddasza nieużytkowego budynku. Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia określonego w dokumentacji projektowej. 3. Warunki realizacji zamówienia: 1) Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, postanowieniami umowy, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami oraz wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień. 2) Przedmiary robót są dokumentem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Ilość i zakres prac wykazany w przedmiarach robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie robót nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac z należytą starannością, zorganizować dla własnych potrzeb zaplecze budowy i zaplecze socjalne, magazynowe oraz odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót. 4) Stosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane. 5) Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom i urządzeniom wskazanym przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów i urządzeń równoważnych wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis materiałów/produktów i urządzeń równoważnych o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 3 SIWZ. W takim przypadku należy podać w ofercie nazwy i opis produktów równoważnych. 6) Wykonawca wskaże w ofercie cenowej producenta i typ oferowanego dźwigu oraz złoży oświadczenie, że oferowany dźwig spełnia wymogi określone w SIWZ i dokumentacji projektowej. 7) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację zamawiającego. 8) Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje nadzoru technicznego na budowie w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy wymaga każdorazowej akceptacji i zatwierdzenia przez zamawiającego. 9) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszące znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)- Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wymóg nie dotyczy samodzielnych funkcji w budownictwie. 10) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 9, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 11) Na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 9. 12) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu przychodni a także by nie zagrażał bezpieczeństwu osób przebywających w budynku przychodni. 13) Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Wymienione przepisy prawne wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania wszelkich odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 4. Do obowiązków wykonawcy należy również: 1) protokolarne przejęcie od zamawiającego terenu robót, 2) zorganizowanie zaplecza robót i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb, 3) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, 4) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki robót objętych zamówieniem, 5) utrzymanie porządku na terenie robót w czasie realizacji zmówienia, 6) oznaczenie terenu robót oraz odpowiednie oznakowanie, zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 7) przedłożenie Zamawiającemu, w dniu zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania zamówienia uwzględniającego, iż data rozpoczęcia wykonywania robót nastąpi z dniem wprowadzenia na obiekt. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111000-8

45262300-4

45262310-7

45262500-6

45320000-6

45431000-7

45421000-4

45442101-1

45450000-6

45313100-5

 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: - 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-03-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: zamawiający nie określa warunku 
Informacje dodatkowe - 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek w sytuacji, gdy wykonawca złoży dokument potwierdzający, iż jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 650.000,00 PLN (dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń). W przypadku upływu ważności dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia tego dokumentu na tych samych warunkach oraz przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie najważniejsze roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 PLN każda. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna prace obejmujące łącznie roboty konstrukcyjno-budowlane oraz montaż platformy dźwigowej. Każda wykazana najważniejsza robota budowlana musi dotyczyć jednego wykonanego kontraktu (musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: - kierownik budowy Wymagane kwalifikacje: wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. - kierownik robót elektrycznych Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. - kierownik robót sanitarnych Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji dla danych stanowisk. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 650.000,00 PLN. (dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy będą spełniać go łącznie. b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Przykładowy wzór wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden, wspólny wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty, zgodnie z postanowieniami pkt 3 Rozdziału I SIWZ (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden, wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także powyższe oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z treścią pkt 3 Rozdziału V, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) odpowiednie pełnomocnictwa – tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1) Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 5) oświadczenie – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ – wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 6) kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wadium należy wnieść w wysokości 15.000,00 PLN. (piętnaście tysięcy 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Dom Kultury "Klub Skolwin", Nr 81 1240 3927 1111 0010 4562 0695; 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 4. Oferta wykonawca, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium, zostanie przez zamawiającego odrzucona.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
-


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
-


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00

 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia; 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia; 4) zmianie kierownika budowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-06-22, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
 


 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz 

Załącznik Nr 1 – formularz oferty - pobierz

Załącznik Nr 2 – wzór umowy - pobierz 

Załącznik Nr 3 – dokumentacja techniczna w tym:

-3a– projekty budowlane:

ELEKTRYCZNO TELETECHNICZNE:

SANITARNE

EKSPERTYZA TECHNICZNA - pobierz

DOKUMENTACJA ARCHITEKTURA:

INFORMACJE O BIOZ - pobierz


-3b – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - pobierz 

  • specyfikacja techniczna - elektryczno - teletechniczna -pobierz
  • specyfikacja techniczna - sanitarna - pobierz


-3c – przedmiary robót - pobierz 

Załącznik Nr 4 – przykładowy wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 5- przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - pobierz 

Załącznik Nr 6 – przykładowy wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - pobierz 

Załącznik Nr 7 – przykładowy wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz 

 

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ:

06.06.2017 wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1. W opisie technicznym PB Architektury są odniesienia do projektu konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowych o ww projekt.

odp. Dokumentacja została uzupełniona.

2. Na stronie Zamawiającego brak projektów, STWiOR i przedmiarów robót branżowych. Czy roboty branżowe / instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacja / są wyłączone z zakresu objętego przetargiem ?

odp. Nie są wyłączone. Dokumentacja została uzupełniona. Zmiany dokonane w SIWZ nie mają wpływu na treść ogłoszenia przetargowego. W oparciu o Art. 38 Ustawy - Prawo zamówień publicznych nie następuje koniecznośc wprowadzenia zmian w obowiązujących zgodnie z SIWZ terminach.

06.06.2017 - Zmiana treści SIWZ - pobierz

12.06.2017 - Zmiana treści SIWZ - pobierz


Data publikacji: 2017/06/01


W wymaganym terminie tj. do dnia 22 czerwca 2017 r., do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta cenowa.

W związku z ww. faktem Komisja przetargowa wystąpiła z wnioskiem o unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę kondygnacji I piętra i poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budową podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 na potrzeby Domu Kultury” w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  -pobierz


udostępnił: Dom Kultury "Klub Skolwin", wytworzono: 2017/06/01, odpowiedzialny/a: Dyrektor Domu Kultury "Klub Sklowin", wprowadził/a: Robert Wawryniuk, dnia: 2017/06/22 14:32:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Robert Wawryniuk 2017/06/22 14:32:39 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/06/12 16:48:35 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/06/06 14:46:44 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/06/01 16:46:35 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/06/01 15:54:13 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/06/01 15:44:58 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/06/01 15:32:04 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/06/01 15:08:08 nowa pozycja