Statut

Status prawny


OBWIESZCZENIE NR 4/13 RADY MIASTA SZCZECIN

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się tekst jednolity statutu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/937/06 z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 555), zmienionej:

1) uchwałą Nr IX/273/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 81, poz. 1317);

2) uchwałą Nr XLVI/1170/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 998);

3) uchwałą Nr XIX/534/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1538) - zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 uchwały Nr IX/273/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 81, poz. 1317), który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”;

2) § 3 uchwały Nr XLVI/1170/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 998), który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin, dnia 22 kwietnia 2013 r.
Poz. 1669

3) § 3 uchwały Nr XIX/534/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1538), który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Jan Stopyra

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 1669
Załącznik do Obwieszczenia Nr 4/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.

Uchwała Nr XLIX/937/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 9 stycznia 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc uchwały: Nr XIII/265/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”; Nr XVIII/333/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 1669

Załącznik do uchwały Nr XLIX/937/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r.

STATUT DOMU KULTURY „KLUB SKOLWIN” W SZCZECINIE

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1.

Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, zwany dalej „Klubem Skolwin” działa na postawie uchwały Nr XIII/264/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie powołania instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1. Dom Kultury „Klub Skolwin” jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury.

2. „Klub Skolwin” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 10/03.

3. Organizatorem „Klubu Skolwin” jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 3.

1. Terenem działania „Klubu Skolwin” jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.

2. Siedzibą „Klubu Skolwin” jest miasto Szczecin.

3. „Klub Skolwin” używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

Rozdział 2 - Zakres działalności

§ 4.

1. Celem działalności „Klubu Skolwin” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem północnych dzielnic Szczecina.

2. Do zakresu statutowej działalności „Klubu Skolwin” należy:

1) prowadzenie działalności kulturalnej;

2) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży;

3) wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki;

4) wspieranie i promocja twórczości artystycznej;

5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym i twórcami indywidualnymi;

6) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna;

7) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

8) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej;

9) prowadzenie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną punktu bibliotecznego.

3. W ramach swojej statutowej działalności „Klub Skolwin” może ponadto podejmować działania w zakresie:

1) pomocy społecznej;

2) promocji zdrowia oraz wartości chroniących przed uzależnieniami;

3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

4) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

5) promocji krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

6) upowszechniania kultury fizycznej;

7) promocji ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

8) upowszechniania wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

9) promocji i organizacji wolontariatu. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 1669

§ 5.

„Klub Skolwin” może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej.

Rozdział 3 - Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6.

1. „Klubem Skolwin” kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7.

1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.

2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny „Klubu Skolwin”.

§ 8.

Organizację wewnętrzną „Klubu Skolwin” określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4 - Źródła finansowania

§ 9.

1. „Klub Skolwin” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej „Klubu Skolwin” jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. „Klub Skolwin” sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

3. Plan finansowy „Klubu Skolwin” oraz sprawozdanie finansowe podlega przedstawieniu organizatorowi.

4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecin.

5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.

§ 10.

1. „Klub Skolwin” pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z następujących źródeł:

1) wpływów z działalności statutowej;

2) dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych przekazywanych przez organizatora;

3) innych dotacji;

4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

6) innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność „Klubu Skolwin” ustala organizator.

Rozdział 5 - Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 11.

Zmian w Statucie „Klubu Skolwin” dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.

§ 12.

Likwidacja „Klubu Skolwin” może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 1669


udostępnił: Dom Kultury "Klub Skolwin", wytworzono: 2022/06/02, odpowiedzialny/a: Piotr Starzyński, wprowadził/a: Piotr Starzyński, dnia: 2023/06/21 13:36:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Starzyński 2023/06/21 13:36:02 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2022/11/03 12:19:11 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2022/06/02 13:04:52 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2022/06/02 13:04:14 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2022/06/02 13:01:05 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2019/06/26 11:42:25 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2018/07/02 14:46:34 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2018/07/02 14:36:28 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/11/06 14:42:39 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2015/05/25 15:20:11 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2015/05/25 15:05:51 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2015/05/25 15:02:56 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/14 19:13:47 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/14 19:08:16 modyfikacja wartości
Łukasz Dzikowski 2007/12/11 16:36:16 nowa pozycja