Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń

Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń w Domu Kultury „Klub Skolwin”


Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika imprezy zorganizowanej przez Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych – RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

 • Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie,
 • Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na adres mailowy klubskolwin@wp.pl
 • Dom Kultury „Klub Skolwin” zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych,
 • Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – wizerunku w sposób opisany w pkt 2, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Dom Kultury „Klub Skolwin”, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Dom Kultury „Klub Skolwin”, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Dom Kultury „Klub Skolwin”, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone,
 • Dom Kultury „Klub Skolwin” zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia,
 • Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez Dom Kultury „Klub Skolwin”  i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych i dźwiękowych dokonywanych przez Dom Kultury „Klub Skolwin” w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Dom Kultury „Klub Skolwin”, jest zobowiązany zgłosić to niezwłocznie w formie pisemnej Administratorowi danych osobowych tj. Dyrektorowi Domu Kultury „Klub Skolwin” (adres mailowy ……………………….),
 • Dom Kultury „Klub Skolwin” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail itp.) będą jednak przetwarzane przez Dom Kultury „Klub Skolwin” w celach marketingowych, przeprowadzenia warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Domem Kultury „Klub Skolwin” a uczestnikiem;
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane:
 1. Uczestnik ma prawo zażądać od Domu Kultury „Klub Skolwin”: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia w określonych przypadkach, lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Uczestnik ma prawo otrzymać w każdej chwili kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, z tym, że za wszelkie kolejne kopie Dom Kultury „Klub Skolwin” może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 3. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
 5. Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, które są przetwarzane na podstawie jego zgody.
 6. Dom Kultury „Klub Skolwin” nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonuje profilowania. Dom Kultury „Klub Skolwin” nie przekaże danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

                                                                            Administrator Danych Osobowych

                                                                            Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie


udostępnił: Dom Kultury "Klub Skolwin", wytworzono: 2023/11/10, odpowiedzialny/a: Piotr Starzyński, wprowadził/a: Piotr Starzyński, dnia: 2023/11/10 13:20:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Starzyński 2023/11/10 13:20:23 nowa pozycja