Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Domu Kultury "Klub Skolwin"

Dom Kultury "Klub Skolwin" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Kultury "Klub Skolwin".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Starzyński.
 • E-mail: klubskolwin@wp.pl
 • Telefon: 914218020

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Kultury "Klub Skolwin"
 • Adres: Adres: Adam Komorowski
  Dom Kultury „Klub Skolwin”
  ul. Stołczyńska 163
  71-868 Szczecin
 • E-mail: klubskolwin@wp.pl
 • Telefon: 914218020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku głównego Domu Kultury „Klub Skolwin” zlokalizowanego przy ul. Stołczyńskiej 163

Budynek Domu Kultury „Klub Skolwin” jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Udogodnienia

 • Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich na parter budynku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością (bez systemu przyzywowego w toalecie).
 • Do budynku Domu Kultury może wejść osoba z psem asystującym.
 • Drogi ewakuacji wyznaczone są specjalnymi znakami bezpieczeństwa w postaci zielonych, podświetlonych oznaczeń.

Utrudnienia

 • Z powodu wąskich i krętych schodów piętro budynku niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku brak windy osobowej na piętro.
 • Brak oznaczeń miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na terenie Domu Kultury.
 • W budynku nie ma oznaczeń zapisanych za pomocą alfabetu Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Dostępność architektoniczna pomieszczeń Klubu Seniora „Don Senior” zlokalizowanych w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161

Budynek z pomieszczeniami Klubu Seniora „Don Senior” zarządzany przez Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. oraz pozostający w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Kultury „Klub Skolwin” jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Udogodnienia

 • Budynek wyposażony w dźwig osobowy o wymiarach i wyposażeniu umożliwiającym przemieszczanie się osobie na wózku inwalidzkim.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową (bez instalacji przyzywowej).
 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 • Drogi ewakuacji wyznaczone są specjalnymi znakami bezpieczeństwa w postaci zielonych, podświetlonych oznaczeń.

Utrudnienia

 • W budynku nie ma oznaczeń zapisanych za pomocą alfabetu Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery).
 • Możliwość powiększenia/pomniejszenia wielkości liter na stronie.
 • Obsługa strony przy pomocy myszki i klawiatury.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

Dom Kultury „Klub Skolwin” nie dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym oraz tłumaczem języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


udostępnił: Dom Kultury "Klub Skolwin", wytworzono: 2024/02/02, odpowiedzialny/a: Piotr Starzyński, wprowadził/a: Piotr Starzyński, dnia: 2024/02/02 14:09:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Starzyński 2024/02/02 14:09:30 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2023/03/31 08:53:30 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2023/03/31 08:52:13 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2021/03/29 10:17:29 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2021/03/29 10:15:14 nowa pozycja