Przedmiot działalności


Przedmiot działalności

(Na podstawie Statutu Domu Kultury „Klub Skolwin” – Uchwała nr IX/273/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.)

Cel działalności
Celem działalności “Klubu Skolwin” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, a także podejmowanie innych inicjatyw w sferze społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem północnych dzielnic Szczecina.

Podstawowy zakres działalności

Do podstawowego zakresu statutowej działalności „Klubu Skolwin” należy:
1) prowadzenie działalności kulturalnej,
2) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
3) wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
4) wspieranie i promocja twórczości artystycznej,
5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym i twórcami indywidualnymi,
6) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,
7) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
8) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
9) prowadzenie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną punktu bibliotecznego.


W ramach swojej statutowej działalności „Klub Skolwin” może ponadto podejmować działania w zakresie:

1) pomocy społecznej,
2) promocji zdrowia oraz wartości chroniących przed uzależnieniami,
3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
4) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
5) promocji krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) upowszechniania kultury fizycznej,
7) promocji ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
8) upowszechniania wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
9) promocji i organizacji wolontariatu.


udostępnił: Dom Kultury "Klub Skolwin", wytworzono: 2007/12/11, odpowiedzialny/a: Adam Komorowski, wprowadził/a: Rafał Iwański, dnia: 2008/10/14 19:18:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Rafał Iwański 2008/10/14 19:18:08 modyfikacja wartości
Łukasz Dzikowski 2007/12/11 16:47:02 nowa pozycja