Status prawny


 Status prawny

OBWIESZCZENIE NR 4/13 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-których innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się tekst jednolity statutu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/937/06 z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 555), zmienionej:
1) uchwałą Nr IX/273/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nada-nia Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachod-niopomorskiego Nr 81, poz. 1317);
2) uchwałą Nr XLVI/1170/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w spra-wie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 998);
3) uchwałą Nr XIX/534/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Za-chodniopomorskiego poz. 1538)
- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 3 uchwały Nr IX/273/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Za-chodniopomorskiego Nr 81, poz. 1317), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Zachodniopomorskiego”;
2) § 3 uchwały Nr XLVI/1170/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Woje-wództwa Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 998), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Zachodniopomorskiego”; DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 22 kwietnia 2013 r.
Poz. 1669
3) § 3 uchwały Nr XIX/534/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa
Zachodniopomorskiego poz. 1538), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego”.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Jan Stopyra
Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 1669
Załącznik do Obwieszczenia Nr 4/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.
Uchwała Nr XLIX/937/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 9 stycznia 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno-ści kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały: Nr XIII/265/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie nada-nia Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”; Nr XVIII/333/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kul-tury „Klub Skolwin”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-twa Zachodniopomorskiego. Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 1669
Załącznik do uchwały Nr XLIX/937/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r.
STATUT DOMU KULTURY „KLUB SKOLWIN” W SZCZECINIE
Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§ 1. Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, zwany dalej „Klubem Skolwin” działa na postawie uchwały Nr XIII/264/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie powołania instytucji kultury o na-zwie Dom Kultury „Klub Skolwin”, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2. 1. Dom Kultury „Klub Skolwin” jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyj-nej właściwej dla domu kultury.
2. „Klub Skolwin” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 10/03.
3. Organizatorem „Klubu Skolwin” jest Gmina Miasto Szczecin.
§ 3. 1. Terenem działania „Klubu Skolwin” jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
2. Siedzibą „Klubu Skolwin” jest miasto Szczecin.
3. „Klub Skolwin” używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.
Rozdział 2 Zakres działalności
§ 4. 1. Celem działalności „Klubu Skolwin” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspi-racji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie dzia-łalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem północnych dzielnic Szczecina.
2. Do zakresu statutowej działalności „Klubu Skolwin” należy:
1) prowadzenie działalności kulturalnej;
2) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży;
3) wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki;
4) wspieranie i promocja twórczości artystycznej;
5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym i twórcami indywidualnymi;
6) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna;
7) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
8) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej;
9) prowadzenie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną punktu bibliotecznego.
3. W ramach swojej statutowej działalności „Klub Skolwin” może ponadto podejmować działania w zakresie:
1) pomocy społecznej;
2) promocji zdrowia oraz wartości chroniących przed uzależnieniami;
3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
4) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
5) promocji krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
6) upowszechniania kultury fizycznej;
7) promocji ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8) upowszechniania wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
9) promocji i organizacji wolontariatu. Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 1669
§ 5. „Klub Skolwin” może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację dzia-łalności statutowej.
Rozdział 3 Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
§ 6. 1. „Klubem Skolwin” kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i pro-wadzeniu działalności kulturalnej.
§ 7. 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.
2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny „Klubu Skolwin”.
§ 8. Organizację wewnętrzną „Klubu Skolwin” określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
Rozdział 4 Źródła finansowania
§ 9. 1. „Klub Skolwin” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowa-niu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej „Klubu Skolwin” jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z za-chowaniem wysokości dotacji organizatora. „Klub Skolwin” sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
3. Plan finansowy „Klubu Skolwin” oraz sprawozdanie finansowe podlega przedstawieniu organizatorowi.
4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu instytucji jest Prezy-dent Miasta Szczecin.
5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.
§ 10. 1. „Klub Skolwin” pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z następujących źródeł:
1) wpływów z działalności statutowej;
2) dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych przekazywanych przez organizatora;
3) innych dotacji;
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
6) innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność „Klubu Skolwin” ustala organizator.
Rozdział 5 Zasady dokonywania zmian statutowych
§ 11. Zmian w Statucie „Klubu Skolwin” dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.
§ 12. Likwidacja „Klubu Skolwin” może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.
Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 1669
 
Zarządzenie nr 2.2019 - Regulamin wynajmu pomieszczeń                                         pobierz
Zarządzenie nr 5.2019 - Regulamin wypożyczania sprzętu i wyposarzenia                pobierz
Zarządzenie nr 8.2019 - Cennik wynajmu pomieszczeń                                                 pobierz

udostępnił: Dom Kultury "Klub Skolwin", wytworzono: 2018/06/30, odpowiedzialny/a: Adam Komorowski, wprowadził/a: Robert Wawryniuk, dnia: 2019/06/26 11:42:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Robert Wawryniuk 2019/06/26 11:42:25 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2018/07/02 14:46:34 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2018/07/02 14:36:28 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/11/06 14:42:39 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2015/05/25 15:20:11 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2015/05/25 15:05:51 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2015/05/25 15:02:56 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/14 19:13:47 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/14 19:08:16 modyfikacja wartości
Łukasz Dzikowski 2007/12/11 16:36:16 nowa pozycja