Dyrektor, pracownicy


Kierownictwo:

(Na podstawie Statutu Domu Kultury „Klub Skolwin” – Uchwała nr XLIX/937/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.)
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
1) „Klubem Skolwin” kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej,   właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2) Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora.
3) Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4) Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniotwórczy.
5) Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny „Klubu Skolwin”.


udostępnił: Dom Kultury "Klub Skolwin", wytworzono: 2007/12/11, odpowiedzialny/a: Adam Komorowski, wprowadził/a: Rafał Iwański, dnia: 2008/10/14 19:39:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Rafał Iwański 2008/10/14 19:39:46 modyfikacja wartości
Łukasz Dzikowski 2007/12/11 16:48:08 nowa pozycja