Warunki korzystania i cookies


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis – Biuletyn Informacji Publicznej Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 4. Administrator – osoba odpowiedzialna za prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.
   

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 2. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 3. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych Materiałów, w szczególności do zdjęć, filmów i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 4. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 5. Treści zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie, film lub wizerunek.
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wszelkich Materiałów.


 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm cookies (ciasteczek) celem optymalnej prezentacji zawartości Serwisu oraz do informacji statystycznych. Zbierane informacje nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.
 2. Na podstawie uzyskanych danych w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia nie zawierają materiałów pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników Serwisu.
 3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
   

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Cała zawartość witryny podlega ochronie przez prawo autorskie, prawa własności do baz danych i innych dóbr intelektualnych. Zabrania się kopiowania, publikowania i przetwarzania informacji zawartych na stronie bez zgody właściciela Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.
 4. Wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków należy wysyłać na adres sutwszczecin (at) op.pl
 5. Kwestie nieuregulowane regulaminem rozstrzyga obowiązujące prawo, zwłaszcza:
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

udostępnił: Dom Kultury „Klub Skolwin”, wytworzono: 2015/03/17, odpowiedzialny/a: dyrektor jednostki, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/03/17 12:54:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/03/17 12:54:23 nowa pozycja